ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην εταιρία EUROTEL HOSPITALITY A.E. έχουμε προσαρμόσει τις διαδικασίες μας, που αφορούν την εμπορία προϊόντων και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φιλοξενίας καθώς και τον σχεδιασμό και την παραγωγή λογισμικού, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που μας διέπει, ώστε να διασφαλίζουμε την κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας.
Πρωταρχικοί μας στόχοι και όραμα της εταιρίας μας είναι:

• να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες ενός, σταθερά, υψηλού επιπέδου και κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
• να υπερκαλύπτουμε τους τεθέντες στόχους του κάθε έτος σ’ ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την βελτίωση.
• Να μελετάμε και να αξιολογούμε τις απειλές και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας μας καθώς από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
• να μειώνει το κόστος των έργων.
• να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει τόσο η ισχύουσα νομοθεσία όσο και οι ειδικοί όροι από τον πελάτη.
• να είναι εξασφαλισμένες οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ο κατάλληλος εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό που θα εγγυώνται την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.
• Η εξασφάλιση της διαρκούς ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.
• Η εφαρμογή της πολιτικής των επαναλαμβανόμενων επαφών με τους πελάτες μας (follow up), σε όλα τα στάδια επικοινωνίας μαζί τους.
• Η αποτελεσματική αξιοποίηση της επικοινωνίας με τους πελάτες & η μείωση των δυσαρεστημένων πελατών
• Η αύξηση του κύκλου των εργασιών και των κερδών και η επένδυση τους στους πόρους και τις υποδομές της εταιρείας
• Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας και των συνεργατών μας

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Κατά συνέπεια τα έργα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πελάτη οι οποίες αναφέρονται στις σχετικές συμβάσεις. Οι διεργασίες πρέπει να παρακολουθούνται και να μετρούνται έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν για να είναι δυνατή η διαρκής βελτίωσή τους.

Οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και οι αντίστοιχοι δείκτες τους, ανασκοπούνται κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας από την Διοίκηση της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να υποστηρίζει πλήρως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, και παρέχει τους απαιτούμενους πόρους, για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την συνεχή βελτίωση της οργάνωσης της εταιρίας. Επίσης δεσμεύεται να τηρεί τη κείμενη νομοθεσία, πρότυπα και κανονισμούς σχετικούς με το πεδίο εφαρμογής.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Oracle Hospitality
Assa Abloy
Εγγραφείτε στο Newsletter μας